1. Citylight DNA

Thông Công Ánh Sáng Thành Phố – Citylight Christian Fellowship(CCF) là một cộng đồng Cơ-đốc-nhân trong nơi làm việc, những người YÊU CHÚA

với tất cả mọi thứ chúng tôi có và YÊU NGƯỜI KHÁC với tình yêu đến từ nơi Chúa Giê-su và SỐNG ĐẦU PHỤC mọi điều Chúa đã có kế hoạch cho chúng tôi.

CCF is a workplace christian community who LOVES GOD with everything we LOVES OTHERS  with a love that comes from Jesus Christ and who
LIVES SURRENDERED to all that God has planned for us as individuals and as God’s body.

TẦM NHÌN – VISION

Chúng tôi khao khát nhìn thấy hàng triệu người nơi làm việc được cứu, được biến đổi toàn diện cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Ha-ba-cúc 2:14.

We see the millions of saved workplace people and transformed by Jesus Christ’s name for the glory of God. Habacuc 2:14

Sứ Mệnh – OUR MISSION

Chúng tôi tôn kính Chúa qua việc dấy lên, dìu dắt và phát triển một thế hệ môn đồ Cơ đốc nhân Nơi Làm Việc phản hồi Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20) để  làm  vinh hiển Chúa. 

We honor God by raising up, mentoring and developing a workplace Christian Generation  who to full fill the Great Commission. Matt. 28: 19-20  to glorify God.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI – our core values

  Kính Chúa & yêu người – Fear God, Love man.

   Vâng phục Chúa – Obey God.

Đam mê mùa gặt – Passion for Harvest.

   Cam kết trong gia đình và nhóm nhỏ – Commit to family and in cell groups.