NƠI CUỘC SỐNG ĐANG XẢY RA

 

Các Nhóm Nhỏ Học Kinh Thánh và Thông Công của chúng tôi là những nơi sôi động, vui vẻ và có ý nghĩa

để tạo ra những kết nối tuyệt vời. Nếu bạn đang tìm kiếm tình bạn được thiết lập từ tình yêu chung đối 

với Thượng Đế và Lời của Ngài, thì đây là nơi dành cho bạn. 

 

… sẽ cập nhật chi tiết RẤT SỚM ….