“Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài.
Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.”
Rô-ma 11:36 


My Story, His Glory
 

 

… sẽ cập nhật thông tin sớm. Cảm ơn bạn đã thăm viếng wesite chúng tôi.

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
MY STORY 

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm ngôn 3:5-6)