CÂU CHUYỆN CỦA TÔI, SỰ VINH HIỂN NGÀI

My Story, His Glory 

“Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài.
Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.”
Rô-ma 11:36 

 

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
MY STORY 

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm ngôn 3:5-6)