EVENTS 2021

WELCOME TO CCF

2021-2030

ĐỜI SỐNG TẬP CHÚ VÀO ĐẤNG CHRRIST

The Christ-Centered Life
 
  


SỐNG GIỐNG CHÚA JESUS TRONG
TÁNH CÁCH 

LIVING LIKE JESUS CHRIST’S CHARACTER


  
 

TÌNH YÊU DẤN THÂN CHO

CHÚA VÀ NGƯỜI KHÁC

Sacrificial Love for God and Others

 

TRUYỀN GIẢNG, TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP

Evangelism, Equipping and Establishing 

 

TIN CẬY SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Reliance on the Holy Spirit and Prayer

 

TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ

Volunteer Lay Leadership

 

TÔN TRỌNG THẨM QUYỀN LỜI CHÚA VÀ LÃNH ĐẠO

Authority of the Scriptures and Leaders

 

PHÁT TRIỂN THẾ HỆ KẾ CẬN

Next generation development

 

TRUNG THỰC VÀ CÔNG CHÍNH

Truthfulness and Integrity