WELCOME TO CCF

CHỦ ĐỀ 2020

ĐỜI SỐNG TẬP CHÚ VÀO ĐẤNG CHRRIST

The Christ-Centered Life   

7 BƯỚC SỐNG GIỐNG CHÚA JESUS TRONG TÁNH CÁCH CỦA 
NGƯỜI TÔI TỚ –  SERVANT


  
 

TÌNH YÊU DẤN THÂN CHO

CHÚA VÀ NGƯỜI KHÁC

Sacrificial Love for God and Others

 

TRUYỀN GIẢNG, TRANG BỊ VÀ THIẾT LẬP

Evangelism, Equipping and Establishing 

 

TIN CẬY SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Reliance on the Holy Spirit and Prayer

 

TÌNH NGUYỆN PHỤC VỤ

Volunteer Lay Leadership

 

TÔN TRỌNG THẨM QUYỀN LỜI CHÚA VÀ LÃNH ĐẠO

Authority of the Scriptures and Leaders

 

PHÁT TRIỂN THẾ HỆ KẾ CẬN

Next generation development

 

TRUNG THỰC VÀ CÔNG CHÍNH

Truthfulness and Integrity

EVENTS - SỰ KIỆN NỔI BẬT 2020

CẦU NGUYỆN NƠI LÀM
Workplace Prayers Lighthouse

PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
NHÓM NHỎ
Developing Cell-group Leaders

T4T – BIẾN ĐỔI DOANH NHÂN
Entrepreneurial Transformation

MÔN ĐỒ HOÁ
GIA ĐÌNH & NƠI LÀM VIÊC
Discipleship of Family & Workplace