TẦM NHÌN
Our Vision 

 

Chúng tôi khao khát nhìn thấy hàng triệu
người nơi làm việc được cứu, được biến đổi
toàn diện cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. 

Ha-ba-cúc 2:14

 

SỨ MỆNH  
Our Mission 

 

Chúng tôi tôn kính Chúa qua việc dấy lên, dìu dắt và phát triển một thế hệ môn đồ Cơ đốc nhân Nơi Làm Việc phản hồi Đại Mạng Lệnh

Ma-thi-ơ 28:19-20

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  
Our Core Values

 

Kính Chúa & yêu người.

   Vâng phục Chúa.

   Đam mê mùa gặt.

   Cam kết trong gia đình và nhóm nhỏ.